Hikmet Yurdu Dergisi’nin Son Sayısı Çıktı

Ana Sayfa » Bölgemiz » Hikmet Yurdu Dergisi’nin Son Sayısı Çıktı

Kastamonu Portal yazarlarından, Yrd. Doç. Dr. Ali Duman “bu sayıya katkı yapan yazar ve hakemleri” belirtmiştir.

 

 

 

 

12575857_10208306547720375_587558484_n

 

Yrd. Doç. Dr. Ali Duman:

Hikmet Yurdu, Yıl: 9, C: 9, Sayı: 17, Ocak – Haziran, 2016/1, ss. 7 – 8

EDİTÖRDEN…

 

Değerli Hikmet arayıcıları, yeni bir sayıyla daha sizlerin huzurunda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz Temmuz sayısından bu yana ülkemizde ve dünyada meydana değişimler, dergimizin bir ekonomik kriz içerisine girmesine yol açmışsa da değerli yazarlarımızın ve yayın kurulu üyelerimizin katkılarıyla bu krize aşmayı başardık. Bu sayımızda altısı te’lif üçü sadeleştirme olmak üzer toplam dokuz yazıyla karşınızdayız.

Te’lif makalelerden ilki Prof. Dr. Hulusi Arslan’ın “Ahlâkî Değerlerin Nesnelliği ve Öznelliği Açısından Mutezile ve Eş’arîlik” başlıklı, yazarın daha önce Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin Düzenlediği “Kelâm Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantıları ve İnanç Ve Ahlâk Sempozyumu”nda (16-17 Mayıs 2014) sunmuş olduğu bildirinin üzerinde yeniden çalışılarak oluşturulmuş bir makaledir. Yazar makalesinde,  İslam dünyasında geçerli olan ve oldukça kaygan bir zemine sahip olan değer algısı tespitinde bulunduktan sonra;  her dini gurubun iyi algısının farklılığına işaret etmekte ve bu farklılığın dini ve sosyal ayrışmaya yol açtığını belirttikten sonra. konunun itikadi bir zemine sahip olup olmadığı noktasında bir öngörüye sahip olmak için Mutezile ve Eş’arî kelam ekollerinin değer anlayışlarını karşılaştırmaktadır.

Bir diğer makale Prof. Dr. Abdurrahman Kasapoğlu’nun “Kur’an’a Göre Dinin Toplumsal Bütünleşmedeki Rolü” başlıklı yazısıdır. Yazar araştırmasında Kur’an’ın toplumsal bütünleşme konusuyla ilgili yaklaşımı incelemiştir.

Doç. Dr. Hüseyin Akgün “Giyinik Çıplaklar” Hadisinin Aslının Tespiti Ve Ka’bü’l-Ahbâr Kaynaklı Rivâyetlerin Ref’i Meselesi” başlıklı makalesinde, Hz. Peygamber’e nispetinin hatalı olduğunu düşündüğü “Giyinik Çıplaklar” şeklinde meşhur olan hadisin aslını tespit etmeye çalışmaktadır. Yazar, bu rivayetin ilk kısmını Ebû Hureyre diğer rivâyetlerden edindiği anlayışla hüküm haline getirmiştir. İlgili rivâyetin son kısmı ise sonradan uydurulmuş ve zamanla her iki kısım da birleştirilmek suretiyle Hz. Peygamber’e atfedilmiştir iddiasını temellendirmektedir.

Doç. Dr. Emrullah Fatiş “Akli Ve Nakli Açıdan Reenkarnasyon (Tenâsüh)” adlı makalesiyle bu sayımıza katkı yapmaktadır. Yazar, Tanrı ruhunun veya insan ruhunun bedenlere girebilmesinin akla ve Kur’an’a aykırılık yönlerini ortaya koymakta, reenkarnasyona Kur’an’da yer bulmaya çalışan akımların argümanlarının tutarsızlığını iddia etmektedir. Makalede yazar ilgili akımların başarısızlık yönleri açıklamakta, reenkarnasyon düşüncesinin genel yapısını tanıtarak; ilgili alanlara eleştirel yaklaşımları göstermeye çalışmaktadır.

Harputlu İshak Efendi’ye Göre Teslis Doktrininin Çelişkileri” adlı makalesiyle Yrd. Doç. Dr. İbrahim Kaplan, Hıristiyan teolojisinin tutarsızlığını ortaya koymak amacıyla reddiye yazan kelamcılardan biri olan Harputlu İshak Efendi’yi ve teslisle ilgili görüşlerini konu edinmektedir.  Harputlu’nun Hıristiyan teolojisine yönelik eleştirilerinin, yaşadığı dönemde Hıristiyan misyonerlerin çabalarını boşa çıkarmak adına önemli bir işleve sahip olduğu iddia eden yazar, Harputlu’nun bu gayretlerini kelam araştırmalarına önemli bir katkı olarak değerlendirir.

 Yrd. Doç. Dr. Cahit Külekçi, “Paris Anlaşması Üzerine Ali Suâvi’nin Notları” başlıklı yazısında, Ali Suavi’nin el yazması bazı notlarını konu edinmekte ve bu notlar üzerine çeşitli tespitlerde bulunmaktadır.

Bu sayımızda yer alan diğer çalışmalar OsmanlıTürkçesiyle yazılmış yazıların günümüz alfabesine aktarması ve sadeleştirilmesinden oluşan çalışmalardır. Bu çalışmalardan ilki Yrd. Doç. Dr. Bilal Gök’ün, Manastırlı İsmail Hakkı’nın “Vücubu’l-İntibah”  adlı yazısının latinizesidir. Manastırlı’nın bu yazısı Sırat-ı Müstakim Mecmuasın’da C:6, Aded: 136, s. 85-86. sayfalarında yayınlanmıştır.

 Osmanlı Türkçe metnin sadeleştirmesi çalışmalarından biri İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Yusuf Ufakça’nın, Hukuk-ı Amme ve İdare Muallimi Şeref’in “İctimai Usul-ı Fıkh Nasıl Teessüs Eder?” başlıklı İslam Mecmuasının Yıl:1, Sayı: 6, 162-166. Sayfaları arasında yayınlanmış yazısını “Sosyal Bir Usul-ı Fıkh Nasıl Oluşturulur?” adıyla sadeleştirerek dilimize aktarmıştır.

Manasttırlı İsmail Hakkı’nın “İslam Hükümleri ve İctihad” adlı, Sırat-ı Müstakim Mecmuasının, 11 Safer 327 Perşembe, 19 Şubat 324 tarihli, ikinci cildi, Aded: 28, 17-18’de; 18 Safer 327 Perşembe, 26 Şubat 324 tarihli, ikinci cildi, Aded: 29 ve 25 Safer 327 Perşembe, 2 Mart 324 tarihli, ikinci cildi, Aded: 30 sayfaları arasında yayınlanmış makalesini Yrd. Doç. Dr. Ali Duman sadeleştirerek bu sayımıza katkı yapmıştır.

Bu sayımıza katkı yapan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederek, sayımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim.

Yrd. Doç. Dr. Ali Duman

18 Ocak 2016

Yazarın Diğer Yazılarını Görüntüle

BENZER İÇERİKLER

Vali Yıldırım’dan Engelli ve Bakıma Muhtaç Ailelere Akşam Ziyaretleri

Vali Yıldırım’dan Engelli ve Bakıma Muhtaç Ailelere Akşam ZiyaretleriKastamonu Valisi Mesut Yıldırım, sosyal yardımlardan ve evde bakım hizmetlerinden...

Kayabaşı Kanyonu

Kayabaşı Kanyonu Fotoğrafı Büyütmek için Tılkayın ...

ÇINARALTI / BOZKURT

ÇINARALTI / BOZKURT   ÇINARALTI / BOZKURT KASTAMONU ...

Yorumlar